Startus Active

Kotwica
Twoich
plonów

Kotwica od wieków
symbolizuje
bezpieczeństwo,
pewność, stałość,
wierność
i nieugiętość…

Poznaj
Startus
Active!

01

Dorodne rośliny, solidnie
zakotwiczone w glebie!

Okres wegetacyjny każdej rośliny uprawnej podzielony jest na etapy, w których kształtują się poszczególne jej organy. Dobra znajomość tego procesu daje nam możliwość zadbania o roślinę tak, aby jak najpełniej wykorzystywała ona swój potencjał genetyczny w każdej fazie rozwojowej.

Aktywowanie gleby i korzeni roślin jest podstawą dobrego plonu!

Szczególne znaczenie w procesie rozwoju roślin uprawnych ma ich wzrost początkowy. Zasobność gleby, czynniki pogodowe, szybkość zachodzenia procesów życiowych i rozwoju roślin to czynniki, które bezpośrednio wpływają na szybkość i równomierność wschodów.

02

W pierwszym etapie rozwoju
każda roślina buduje przede
wszystkim swój system
korzeniowy

Jest to kluczowy moment ponieważ wiemy, że system korzeniowy, niczym aparat gębowy człowieka, jest podstawowym organem każdej rośliny, służącym do pobierania wody i składników pokarmowych. Możemy powiedzieć, że w pierwszym etapie roślina zakotwicza w glebie swój plon.

Naszym zadaniem w tej fazie rozwoju jest zadbanie o żyzność
i urodzajność gleby, co za tym idzie, o dostępność składników pokarmowych oraz utrzymanie wysokiego poziomu wigoru tworzącej korzeń rośliny.

 • Stymuluje wzrost korzenia oraz rozwój roślin
 • Optymalizuje proces asymilacjii wykorzystania przez rośliny składników pokarmowych
 • Podnosi wigor roślin przy jednoczesnym ograniczeniu warunków stresowych spowodowanych przez: niskie temperatury, susze, zasolenie i inne czynniki środowiskowe
03

Próchnica. Źródło żyzności

Próchnica inaczej humus to bezpostaciowa część organiczna gleby, powstała z rozkładu organizmów roślinnych i zwierzęcych na drodze przemian biochemicznych, przy udziale mikroorganizmów występujących w glebie.

Zawartość próchnicy w glebie decyduje o jej żyzności poprzez:

 • Wpływ na właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne gleby, co decyduje o jej strukturze i właściwościach sorpcyjno-buforujących.
 • Działanie jako lepiszcze strukturotwórcze,powodujące sklejanie elementarnych czaąstek w większe cząsteczki. W ten sposób powstaje struktura gruzełkowata gleby.
 • Zwiększenie pojemności wodnej. Związki próchnicze zawarte w glebie mogą zatrzymać nawet 5-krotnie więcej wody niż same ważą i to w formie dostępnej dla roślin. Jest to właściwość, która ma szczególne znaczenie dla gleb piaszczystych, ponieważ ich pojemność wodna zależy gównie od zawartości substancji próchnicznych.

Ważne

Gleby zasobne w próchnicę to takie, które zawierają ją na poziomie powyżej 3,5%.

Problem

Większość gleb Polski jest ubogich w próchnicę. W zależności od regionu gleby ubogie w próchnicę i słabo próchniczne tj. o zawartości < 2% próchnicy stanowią 40-72% gruntów rolnych. W ostatnich 10 latach zawartość próchnicy w glebach Polski spadła o ok. 40% i jest najniższa spośród krajów Unii Europejskiej.

Wniosek

Powinniśmy stale dokładać wszelkich starań, aby zwiększyć ilość próchnicy w glebie.

04

Kwasy próchnicze

Głównym składnikiem próchnicy są kwasy humusowe, które powstają w wyniku procesu humifikacji polegajacym na stopniowym rozkładzie materii organicznej i wtórnej syntezie. Dzielą się na kwasy huminowe i fulowe.

Obecność kwasów humusowych w glebie ma ogromne znaczenie, patrząc przez pryzmat jej żyzności oraz udostępniania składników pokarmowych roślinom uprawnym. Zalicza się do nich między innymi:

 • Poprawa struktury gleby, zapobieganie utraty wody i składników pokarmowych
 • Zwiększanie pojemności wodnej gleby, co ogranicza zjawisko suszy
 • Zwiększenie dostępności składników pokarmowych i wody dla roślin
 • Zatrzymanie rozpuszczalnych w wodzie składników pokarmowych dostarczanych w nawozach mineralnych w strefie korzeniowej i zmniejszenie ich wypłukiwania
 • Ograniczenie procesu uwsteczniania fosforu
 • Zmniejszanie niekorzystnych oddziaływań toksycznych substancji w glebie
 • Stymulowanie wzrostu i namnażania pożytecznych mikroorganizmów glebowych (m.in. Azotobacter i Nitrosomonas)
 • Stymulowanie procesu produkcji enzymów roślinnych

Wpływ kwasów humusowych na strukturę
gleby i rozmieszczenie składników pokarmowych w glebie

Startus Active dostarcza kwasy humusowe zwiększające żyzność gleby

Dzięki temu gleba jest bardziej zasobna w składniki pokarmowe dostępne dla roślin.

05

Aminokwasy i ich rola
w metabolizmie roślin

Aminokwasy to złożone związki chemiczne produkowane przez rośliny, będące podstawowym elementem budowy białek. W organizmie roślinnym pełnią szereg kluczowych funkcji, niektóre z nich stanowią produkty wyjściowe do produkcji enzymów i hormonów wzrostu.

Produkcja przez rośliny aminokwasów pochłania dużo czasu i energii i może ulec spowolnieniu w warunkach stresowych, np. przy niskich temperaturach lub w suszy. Dlatego coraz częściej w technologii uprawy roślin sięgamy po produkty (nawozy dolistne) zwierające aminokwasy – szczególnie w początkowym okresie wegetacji, kiedy w zasadzie młoda i delikatna roślina narażona jest najbardziej na warunki stresowe. W ten sposób zaoszczędzamy roślinom czas i energię na ich syntezę, efektywniej dostarczamy również składniki pokarmowe, co w konsekwencji przekłada się na szybszy wzrost i rozwój naszych upraw.

Aminokwas, aminokwasowi nierówny…

Skuteczność produktów zawierających aminokwasy może być różna, w zależności od ich typu. Wyróżniamy dwa typy aminokwasów: L i P. Warto zaznaczyć, że rośliny są w stanie korzystać tylko i wyłącznie z wolnych aminokwasów typu L, reszta (typ P) stanowi tylko balast. Proces pozyskiwania aminokwasów odbywa się na drodze fermentacji materiału roślinnego lub hydrolizy enzymatycznej naturalnych białek.

Innym źródłem aminokwasów jest produkcja poprzez syntezę chemiczną, a następnie ich oczyszczenie z formy P. W ten sposób uzyskujemy wolne L-aminokwasy w 100% wykorzystywane przez rośliny.

Jednymi z najważniejszych aminokwasów stanowiących prekursory syntezy hormonów wzrostu są Tryptofan i Metionina

Tryptofan wpływa na wytwarzanie auksyn, a więc hormonów odpowiedzialnych szczególnie w pierwszym etapie rozwoju za wzrost i rozwój korzeni. Jego większa obecność jest gwarantem szybszego rozwoju w tym okresie. Metionina stanowi natomiast produkt wyjściowy do syntezy fitohormonu zwanego etylenem. Ma on znaczenie w procesach: kiełkowania, wzrostu elongacyjnego, kwitnienia, dojrzewania i starzenie roślin. Wzmacnia również syntezę giberelin.

Wzmocnienie metabolizmu korzeniowego

 • Różnicowanie komórek
 • Mnożenie komórek
 • Wzrost elongacyjny
  komórek
06

Startus Active to źródło
dwóch syntetycznych
aminokwasów

Oba związki wpływają na syntezę fitohormonów odpowiedzialych za wzrost korzenia: L-Metionina jest prekursorem etylenu, L-Tryptofan jest prekursorem auksyn. Etylen oraz auksyny działają w roślinie na zasadzie synergii.

L-Metionina i L-Tryptofan dostępne w Startus Active są w pełni syntetycznymi, lewoskrętnymi aminokwasami, co pozwala roślinie na ich 100% wykorzystywanie!

L-Metionina

Metionina
2-amino-4-(methylthio)
butanoic acid

L-Tryptofan

Tryptophan
(2S)-2-amino-3-(1H-indol-3-yl)
propanoic acid

Doraźna dawka podstawowych składników pokarmowych

 • Budowa białek i wzrost roślin
 • Rozwój korzenia
 • Regulacja gospodarki
  wodnej roślin

Strefy działania auksyn
w korzeniu

 • A Strefa elongacji komórek
 • B Strefa mnożenia się komórek

Wpływ działania etylenu
i auksyn na różnicowanie się
komórek korzenia

 • A Inicjacja procesu
 • B Efekt różnicowania
07

Bioaktywna formuła
ACRECIACTIV

 • Ograniczenie stresów roślinnych
 • Wyższa efektywność fotosyntezy
  - szybszy wzrost i rozwój roślin
 • Wyższe pobieranie i szybszy transport składników odżywczych

Formuła zaczerpnięta
z natury

08

Skład Startus Active

nawóz WE zawierający: NPK 9-3-7, formułę Acreciactiv, syntetyczne aminokwasy:
L-Tryptofan, L-Metioninę oraz kwasy humusowe

9,5 %
Azot całkowity(N) (120 g/L)
3,9 %
Rozpuszczalny
w wodzie pięciotlenek fosforu(P2O5) (50 g/L)
7,9 %
Rozpuszczalny
w wodzie tlenek potasu (K2O) (100 g/L)
09

Uprawa Termin stosowania i dawka

Rzepak ozimy

Jesień: BBCH 14-16 (4-8 liści) 3-5 l / ha

Wiosna: BBCH 30-34
(wydłużanie pędu) 3-5 l / ha

Zboża

Jesień/wiosna: BBCH 14 – 29
(4 liście do końca krzewienia) 3-5 l / ha

Kukurydza

BBCH: 14-18 (3-8 liści) 3-5 l / ha

Buraki cukrowe

BBCH 14-32 (2 para liści do 20%
zakrycia międzyrzędzi) 3-5 l / ha

Ziemniaki

BBCH 14-21 (4 liść do 1-go liścia
drugiego rozgałęzienia) 3-5 l / ha

Warzywa

Na odpowiedniao rozwiniętych
liściach, przed zwarciem
międzyrzędzi 3-5 l / ha